Houding medewerkers

Voor ouders is de pedagogisch medewerker het eerste aanspreekpunt. De pedagogisch medewerkers verwijzen indien nodig door naar leidinggevenden. Alle medewerkers van Kindkracht benaderen ouders vanuit de volgende kernwaarden in communicatie (de Kindkracht competenties, voortvloeiend uit de missie en visie van Kindkracht 0/12):

  • open
  • betrokken
  • respectvol
  • warmte en aandacht
  • gericht op het welbevinden van het kind

De pedagogisch medewerker stelt vragen en luistert naar de wensen en behoeften van ouders. 

Oudercommissie

Iedere locatie van Kindkracht heeft een eigen locale oudercommissie. Deze behartigt de belangen van de ouders van die locatie en adviseert de leidinggevende over verschillende onderwerpen. Op bepaalde punten heeft de oudercommissie verzwaard adviesrecht. Afgevaardigden van deze vier lokale oudercommissies komen samen in de centrale oudercommissie van Kindkracht 0/12; gericht op organisatie breed advies.

In onderstaande documenten stellen de oudercommissies zich aan u voor:

Zonnewijzer en Beresterk 

Spetters

Grote Beer en Beresterk

Poldersprong

U kunt de leden van de oudercommissie bereiken via het volgende emailadres: oudercommissie@kindkracht.nl

Meer informatie over de werkwijze, taken en bevoegdheden, procedures en afspraken van de oudercommissie, is te vinden in het oudercommissiereglement en het huishoudelijk reglement oudercommissie

Als je interesse hebt om je aan te melden als oudercommissie lid, kun je contact opnemen met de leidinggevende van de locatie of rechtstreeks met de oudercommissie via het bovenstaande emailadres. 

Tevredenheid

Wij hechten veel waarde aan een goede en hoge kwaliteit van de opvang van de kind(eren). Om de ervaringen en de tevredenheid van onze klanten te inventariseren, maken wij gebruik van www.kinderopvang.tevreden.nl. Via een digitale vragenlijst vragen wij elke twee jaar aan onze klanten om hun ervaringen met ons te delen. De resultaten van dit tevredenheidsonderzoek gebruiken wij om de opvang van de kinderen nog beter afstemmen op de aanwezige wensen en behoeften.

Hieronder ziet u een aantal reviews die ouders over Kindkracht 0/12 op www.kinderopvang.tevreden.nl hebben ingevuld.Klachtenprocedure

Het liefst bespreken we opmerkingen of klachten zo laagdrempelig mogelijk. Als u als ouder een opmerking heeft, kunt u deze allereerst bespreken met de direct betrokken medewerker. Zo komen we hopelijk al tot een oplossing voordat uw opmerking een klacht wordt. Komt u er samen niet goed uit, dan kan u of de medewerker de leidinggevende van de locatie hierbij betrekken. 

Wanneer de klacht onverhoopt niet naar tevredenheid kan worden opgelost (met betrokkenheid van de pedagogisch medewerker, leidinggevende en directie), dan kan deze schriftelijk ingediend worden bij de interne klachtenfunctionaris. 

In onze interne klachtenregeling (inclusief de klachtenprocedure) staat het traject van de behandeling en registratie van een klacht beschreven. Hier vindt u meer informatie met wie u wanneer contact op kunt nemen en hoe uw klacht wordt verwerkt. Deze regeling is gebaseerd op het 'model intern klachtreglement' (opgesteld door de Branchevereniging Kinderopvang en de MO groep). 

Mocht de klacht een vermoeden van kindermishandeling betreffen, dan treedt de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking. 

Kindkracht 0/12 is aangesloten bij het Landelijke Klachtenloket / Geschillencommissie Kinderopvang.

© copyright 2024 - Alle rechten voorbehouden