Het beleidsplan is weergegeven in een Infographic en kunt u hier downloaden. Door in de Infographic te klikken op de pictogrammen komt u in achterliggende schermen, met informatie over de afspraken met betrekking tot sociale veiligheid binnen onze organisatie.

Door met elkaar aandacht te hebben voor de sociale veiligheid op onze locaties, streven we naar een leef- en ontwikkelklimaat waaruit warmte, respect en vrolijkheid straalt. Een omgeving waarin onze medewerkers, onze kinderen en hun ouders zich veilig voelen en zich positief verbonden voelen met kinderopvang en onderwijs. Een positieve sociale verbinding vormt een belangrijke voorwaarde voor een zo optimaal mogelijk werkklimaat voor onze medewerkers en leef- en ontwikkelklimaat voor onze kinderen. Hierbij vinden we het belangrijk dat we van elkaar kunnen leren en het gesprek aangaan met elkaar. 

Als SSBA en Kindkracht 0/12 trekken we hier samen in op. Het beleidsplan sociale veiligheid heeft als doel alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten in of binnen de directe omgeving van de kinderopvang en school te voorkomen, om op een eenduidige manier te signaleren en daar waar zich onwenselijke situaties voordoen adequate maatregelen te treffen.

De onderwijsinspectie en de inspectie voor kinderopvang zien toe op dit te voeren beleid, omdat sociale veiligheid, naast onze wens, ook een wettelijke zorgplicht is.

Rollen en verantwoordelijkheden

Met betrekking tot sociale veiligheid zijn de volgende rollen ingesteld (In het beleidsplan kunt u lezen wat de verantwoordelijkheden van elke rol zijn):

  • Aandachtsfunctionaris: de pedagogisch coaches en/of leidinggevenden op onze locaties
  • Vertrouwenspersoon: Ceska Pattinaja of Kim Verdel, bereikbaar via ons centraal bureau 
  • Manager Sociale Veiligheid: de leidinggevenden op onze locaties
  • Opvoedprofessionals: onze pedagogisch medewerkers en pedagogisch coaches

Gezamenlijk houden wij ons aan onderstaande gedragsregels uit het beleidsplan sociale veiligheid:

  • Iedereen is anders en we horen er allemaal bij; 
  • We helpen elkaar;
  • We zorgen goed voor elkaar, onszelf en onze omgeving.

We besteden veel aandacht aan welbevinden en betrokkenheid in de groep. Dit doen wij onder andere door kinderen te volgen en waar nodig te ondersteunen in hun sociale interactie met andere kinderen (sociale vaardigheden) en door bijscholing op dit gebied, bijvoorbeeld in de training Oog voor Interactie die onze medewerkers aangeboden krijgen. 

Borging

Om Sociale Veiligheid te borgen zorgen wij ervoor dat dit in ons aanbod terugkomt door onder andere:

  • Ons kindvolgsysteem die de sociaal emotionele ontwikkeling en het welbevinden van kinderen in kaart brengt;
  • Het SENSOA vlaggensysteem om om te gaan met grensoverschrijdend gedrag.

Soms heeft een kind meer zorg nodig dan wij in samenwerking met u als ouder kunnen bieden. Dan wordt in afstemming met u contact opgenomen met externe professionals, zoals de medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Jeugd- en Gezinsteam Kaag en Braassem of ‘Veilig Thuis’. In overleg met u wordt besloten welke (extra) ondersteuning uw kind kan gebruiken en hoe dit gerealiseerd wordt.

Informatie met betrekking tot contactpersonen van het Centrum voor Jeugd en Gezin en/ of het Jeugd- en Gezinsteam Kaag en Braassem is verkrijgbaar op onze locaties.  

© copyright 2024 - Alle rechten voorbehouden