Uitgangspunten peutergroep

In de peutergroepen staat plezier in spel en ontwikkelen centraal. 

In een groep met leeftijdgenootjes leren de kinderen sociale vaardigheden, zoals vriendschap opbouwen, samen spelen en delen, omgaan met emoties en rekening houden met elkaar. 

Spelenderwijs worden de kinderen gestimuleerd in hun ontwikkeling. Met het programma Peuteropstap (zie hieronder) bieden we de kinderen voorschoolse educatie. Hiermee geven we kinderen een stevige basis voor een fijne start op de basisschool.  

In een peutergroep worden kinderen geplaatst in de leeftijd van ongeveer 2 jaar tot 4 jaar. Per dag zijn er maximaal 16 kinderen in de peutergroep aanwezig met twee gekwalificeerde krachten. De groepen worden geleid door vaste pedagogisch medewerkers, die veelal meerdere dagen in de week op de groep werken. Ons uitgangspunt is om kinderen zoveel mogelijk in een eigen ruimte met een vaste pedagogisch medewerker op te vangen.

Peuteropstap in de peutergroepen

Iedere ochtend wordt van 9.00 - 11.30 uur het ontwikkelingsgerichte programma ‘Peuteropstap’ aangeboden. Spelenderwijs en binnen een vaste structuur worden activiteiten met de peuters gedaan, gericht op het stimuleren van de ontwikkeling.

Deze verschillende ontwikkelingsgebieden zijn:

 • Sociale en emotionele ontwikkeling
 • Spraak- en taalontwikkeling
 • Ontwikkeling van de fantasie en creativiteit
 • Ontwikkeling van de zelfstandigheid
 • Motorische ontwikkeling

Vaste onderdelen van de ochtend zijn een kringmoment, verschillende activiteiten in kleine groepjes, een eet- en drinkmoment, buiten spelen, voorlezen en zingen.

Elke 4 tot 6 weken staat een specifiek thema centraal; de activiteiten, inrichting en het speelmateriaal worden hier op aangepast. 

Thema's die langskomen in de peutergroep zijn:

 • Lichaam
 • Dieren
 • Huis
 • Zomer
 • Vervoer
 • Herfst
 • Sinterklaas 
 • Kerstmis

Belangrijke redenen om met thema`s te werken zijn:

 • Peuters zijn sneller betrokken als het onderwerp aansluit bij hun belevingswereld
 • Er is afwisseling in wat we aanbieden en de inrichting varieert
 • Er wordt taal gebruikt met een samenhang, en is dus beter te onthouden
 • Tijdens de activiteiten is de kans op (zelfstandige) herhaling groter
 • Elk ontwikkelingsgebied komt aan bod
 • Ouders kunnen er thuis laagdrempelig op in spelen

Ouders ontvangen voorafgaand aan ieder thema een nieuwsbrief met informatie over de activiteiten van het thema en tips voor thuis.

Naast de activiteiten is er natuurlijk ook voldoende ruimte voor vrij spel.

Voorschoolse educatie is in de basis vanuit de Rijksoverheid gericht op het spelenderwijs stimuleren van de taalontwikkeling bij kinderen met een taalachterstand. Binnen Kindkracht 0/12 hebben we de visie dat stimulering van de taalontwikkeling pedagogisch niet los gezien kan worden van de andere ontwikkelingsgebieden. Ook zijn wij van mening, dat stimulering van de ontwikkeling van alle kinderen positief resultaat heeft op het individuele kind. 

Ondersteuning 

Ieder kind wordt in de groep geobserveerd in ontwikkeling en welbevinden. Deze observaties worden uitgewisseld met ouders. 

Wanneer kinderen opvallen in hun ontwikkeling of in gedrag, hebben wij een zorgroute vastgelegd. Het doel van deze zorgroute is, om in samenwerking met de ouders het welbevinden van kinderen te verbeteren. Structureel zijn hiervoor speciaal opgeleide pedagogisch coaches aanwezig. Zij bieden (individuele) begeleiding van kinderen, coaching aan medewerkers en advisering aan ouders. Daarnaast kunnen zij indien wenselijk ondersteunen in overleg met hulpverlening, eventuele doorverwijzing naar een specialist en in de overgang naar de basisschool.

© copyright 2024 - Alle rechten voorbehouden